[20131129] Giờ thể dục + Sinh hoạt lớp

Written on November 29, 2013 by thanh

Giải lao khi thầy bận =))